Hur mår du?

Våld kan visa sig på olika sätt. Det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt.

Är du utsatt för våld?

Ring oss, vi hjälper dig!

Våld kan förekomma i alla relationer oavsett social tillhörighet, ålder, utbildning, kultur, religion eller etnicitet. Majoriteten av dem som utsätts för våld i nära relationer är kvinnor och barn, men det drabbar även män.

Våldet kännetecknas av att det ofta pågår systematiskt under en längre tid. Att bryta sig loss från någon man älskat och kanske fortfarande älskar kan vara svårt. Många befinner sig också i en beroendesituation till sin förövare. Att våldet utövas inom en nära relation och i hemmet, gör dessutom att människor runt omkring tenderar att förminska våldet. Det sker ofta av rädsla för att lägga sig i något de anser vara privat.

Kvinnojouren Linneorna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Arbetet består främst av att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor och deras barn, arbeta förebyggande och stödjande med barn och unga samt skapa opinion och sprida kunskap. Vi kan också erbjuda ett skyddat boende för Dig och dina barn.

Tveka inte att ringa oss: 0381-611 176
I akuta situationer, ring Polisen på telefonnummer 112.
Kvinnofridslinjen ger stöd dygnet runt på 020-50 50 50.

Vad är våld

Våld kan se ut på olika sätt.

Fysisk misshandel

Den fysiska misshandeln kan ta sig olika uttryck och våldet tenderar att trappas upp successivt. Örfilar, knuffar, knytnävslag och sparkar är vanligt förekommande. Oftast slår mannen mot kroppens mjukdelar såsom mage, lår, överarmar, korsrygg och andra ställen på kroppen där blåmärken och sår kan döljas.

Att mannen slår på de kroppsdelar som vanligtvis döljs av kläder bevisar att våldet inte är okontrollerat som många män hävdar till exempel efteråt när de kan be om ursäkt för det. Istället visar det att mannens maktutövning är planerad och att mannen väljer att misshandla sin partner.

Misshandeln sker sällan på en offentlig plats eller inför vittnen, vilket även det tyder på att våldet inte är en slumpmässigt förekommande och besinningslös akt.

Det finns också passivt fysiskt våld som är att utsätta någon för olika typer av våldshandlingar som ger fysiska konsekvenser. Det kan röra sig om att neka någon sömn eller att utsätta någon för en långvarig psykisk stress som ger fysiska biverkningar. Våldet kan även i vissa fall vara specifikt kopplat till någons utsatta situation i övrigt, till exempel genom att en undanhålla medicin eller hjälpmedel från en person som har en funktionsnedsättning eller sjukdom.

Psykisk misshandel

Den psykiska misshandeln syftar till att bryta ner kvinnans självförtroende. Misshandeln kan ta sig väldigt diffusa uttryck och det är svårt för kvinnan att se att kränkningarna sker systematiskt. Det kommer ofta smygande i början vilket gör att kvinnan inte alltid är medveten om att det sker. Många gånger sker det på ett så manipulativt sätt att kvinnan omedvetet börjar ta till sig misshandlarens negativa bild av henne.

Psykisk misshandel är en systematisk och upprepad kränkning av kvinnans person riktad mot t ex kvinnans intelligens, psykiska hälsa/ohälsa, utseende, klädsel, val av vänner, föräldraförmåga, matlagning, städning, sexuella erfarenheter och relationer på arbetsplatsen. Ofta handlar det om en maktobalans mellan parterna.

Att ständigt bli kränkt med ord är psykisk misshandel. Psykiskt våld kan även vara att bli isolerad från omvärlden. Att man inte får utöva sina intressen, röra sig fritt utanför hemmet eller umgås med släkt och vänner. Eller att man blir förlöjligad, blottad eller förtalad inför andra av sin partner.

Det psykologiska våldet kan även innebära att hot riktas mot barn, husdjur eller andra närstående till den som utsatts. Detta är ytterligare ett sätt att kontrollera kvinnan.

Många kvinnor som är utsatta för både psykisk och fysisk misshandel upplever att den psykiska delen är den värsta.

Sexuellt våld

Sexuellt våld innebär att tvinga någon att delta i, utföra eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja. Det kan handla om sexuella trakasserier, att tvingas se på porrfilm, ofrivillig beröring eller våldtäkt. Sexuellt våld i en nära relation handlar många gånger om att den som utsätts upplever att hon behöver vara sexuellt tillgänglig för att därigenom undvika andra former av våldsutövande. Det kan också vara att partnern bråkar så mycket om man säger nej till sexuella handlingar så att man inte får sova eller jobba eller ta hand om barnen och därför säger ja för att få lugn och ro.

Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck grundar sig i föreställningar om kön, makt och sexualitet och är en form av mäns våld mot kvinnor.

Det som skiljer hedersvåld från annat våld inom nära relationer är att det oftast är ett helt kollektiv av till exempel familj, släkt eller landsmän som utför det. Hedersnormer tillhör inte en speciell etnisk grupp eller religion men har ofta en bakgrund i starkt patriarkala familjesystem och icke-demokratiska samhällen.

Våldet kan se väldigt olika ut men det handlar oftast om att männens och släktens anseende och status är beroende av tjejernas och kvinnornas beteende, speciellt när det handlar om deras oskuld och sexualitet. Det behöver inte handla om faktiska saker som kvinnorna gör utan även rykten kan anses skada familjens anseende och göra att männen anser att de måste straffa eller på något sätt förtrycka kvinnan.

Att vara utsatt för hedersrelaterat våld kan innebära att man inte får välja partner själv, att man pressas eller tvingas gifta sig mot sin vilja, att man inte själv får bestämma över sig själv och sitt liv, att man inte får välja vilka kläder man ska ha på sig, inte får delta i alla skolämnen, inte får gå ut själv, inte får umgås med vem man vill, att man blir utfryst från familjen och gemenskapen om man inte gör det som förväntas av en eller att man faktiskt blir utsatt för hot eller våld.

Ekonomiskt våld

Kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller att tvinga någon att utföra ekonomiska olagligheter. Det skapar beroende och begränsat handlingsutrymme.

Materiellt våld

Aggressiva handlingar riktade mot materiella ting, att inredning i hemmet slås sönder, föremål kastas eller att kläder och saker man tycker om förstörs. Detta skapar oro och rädsla och kan ses som ett hot ”passa dig, se här vad jag kan”.

Kontakta oss

Vi har tillgång till ett skyddat boende. Behöver du någon att prata med? Tveka inte att kontakta oss på telefon 0381-611 176 eller via kontaktformuläret nedan.

0381-611 176

Vid akut behov ring 112

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Regementsgatan 21, 575 32 Eksjö

linneorna05@gmail.com